Nie masz czasu na szukanie?

71 353 52 51 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

Formularz na egzamin

8 +
= 10

Polityka RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Centrum Innowacji ProLearning opracowało Politykę Prywatności.

W  Polityce Prywatności znajdziesz wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy zapoznaj się z jego treścią zanim wypełnisz formularz kontaktowy na naszej stronie, zgłosisz swój udział w szkoleniu otwartym lub zapiszesz się na nasz newsletter.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Centrum Innowacji ProLearning Agnieszka Kołodziejczyk w spadku z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wagonowa 2c/2, 53-609 Wrocław, NIP: 8851525178.

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w celu realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych skontaktujesz się z nami na wyżej podane dane adresowe oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@prolearning.pl.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Za pośrednictwem naszego serwisu internetowego zbieramy Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

 • W związku z Twoją rejestracją na prowadzone przez nas szkolenia otwarte. Podane podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do wykonania usługi szkoleniowej. Ich podanie jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia przez nas usług szkoleniowych.
 • W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego podane dane osobowe zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację. Ich podanie jest dobrowolne ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.
 • W związku z Twoim zgłoszeniem do otrzymywania naszego newslettera. Podane podczas zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, przesyłając nam informację na adres mailowy podany w pkt 1. Polityki Prywatności.
 • W związku z Twoim kontaktem w sprawie naszej oferty.
 • W związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowo – marketingowych poprzez wybraną formę kontaktu. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, a swoją zgodę na ich przetwarzanie możesz w każdym czasie cofnąć, przesyłając nam informacje na adres mailowy podany w pkt 1. Polityki Prywatności.

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług szkoleniowych to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, zajmowane stanowisko, miejsce zatrudnienia oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu księgowego (nazwa firmy, adres firmy, NIP).

Podczas Twojej aktywności na naszej stronie internetowej zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historie, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 1. w celu realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ProLearning jako administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. w celu weryfikacji tożsamości osoby, dla której usługi są dostarczane, w tym na potrzeb sporządzania list obecności uczestników szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 4. w celu rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej oraz dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych np. z brakiem płatności za wykonane przez nas usługi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 5. w celach analitycznych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu ProLearning, jakim jest zarządzanie ryzykiem operacyjnym, przy czym stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane, np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane (przechowywane) przez następujące okresy:

 • przez okres obowiązywania umowy szkoleniowej, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat, chyba że dłuższy okres uzasadnia okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub innych tytułów,
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, np. podatkowego,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.
Pouczenie o Twoich prawach

Przysługują Ci następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes ProLearning jako administratora, w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo wycofania, w każdym czasie, wyrażonej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w celu wycofania zgody prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres naszej siedziby,
 • prawo żądania przenoszenia Państwa danych wskazanemu administratorowi, tj. prawo do otrzymania od ProLearning posiadanych przez nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe są przez nas przekazywane  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, a w tym dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, usług szkoleniowych, kurierskich, drukarskich, windykacyjnych, przy czym podmioty te przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartej z nami umowy o powierzenie przetwarzania.

W związku z prowadzoną działalnością ProLearning może korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze zanim skorzystamy z usług takiego podmiotu, zawieramy z nim umowę, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO.

ProLearning zastrzega prawo zmiany Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×