Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

2 +
= 10

Case study

Opracowanie metodyki zarządzania projektami „szytej na miarę”

Projekt

Projekt wdrożeniowo-szkoleniowy. Opracowanie założeń metodyki zarządzania projektami, opracowanie nowych procedur, stworzenie programu szkoleniowego i przeprowadzenie serii szkoleń dla pracowników firmy.

Firma Wrocławski oddział międzynarodowej korporacji z branży hydrauliki siłowej.

Potrzeba Oczekiwaniem Klienta było odświeżenie obowiązującej metodyki zarządzania projektami. Aktualna powstała kilka lat temu. Wiele z realizowanych projektów nie było prowadzonych zgodnie z tą metodyką; jej założenia nie były przestrzegane. W momencie powstania nowej metodyki konieczne było przeprowadzenie kompleksowych szkoleń z zakresu zarządzania projektami dla pracowników Klienta, w oparciu o stworzoną metodykę. Tematyka szkoleń została dodatkowo wzbogacona o kwestie umiejętności miękkich (umiejętności przywódcze Lidera Projektu, zarządzanie zespołem projektowym, radzenie sobie z oporem itp.).

Cel

  • Wypracowanie założeń nowej metodyki „szytej na miarę”, a to w oparciu o zapisy metodyki PMBoK Guide V edycja oraz najlepsze praktyki i doświadczenia kadry kierowniczej Klienta oraz ekspertów CI Prolearning;
  • Opracowanie procesu zarządzania projektami;
  • Opracowanie procedur opisujących założenia nowej metodyki;
  • Przygotowanie programu szkoleń dla pracowników Klienta, obejmującego nową metodykę oraz umiejętności miękkie;
  • Przeprowadzenie cyklu 4-dniowych szkoleń dla pracowników Klienta.

Efekt

  • Opracowanie założeń nowej metodyki zarządzania projektami „szytej na miarę”;
  • Uzyskanie poparcia dla realizowanych zmian ze strony kluczowych pracowników Klienta;
  • Przeprowadzenie szkoleń, realizowanych w formie warsztatowej, w ramach których kilkudziesięciu pracowników Klienta poznało samą metodykę, jak i praktyczne umiejętności, których stosowanie zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w projekcie

Budowanie współpracy międzyzespołowej

Projekt

Warsztaty outdoorowe dla grup złożonych z członków różnych zespołów, pozwalające na integrację i wypracowanie postaw opartych na 6 wartościach wypracowanych podczas badania potrzeb.

Gra odbyła się w Szklarskiej Porębie. Grupa managerów została podzielona na cztery zespoły. Pierwsza część gry opierała się na zdobywaniu punktów przez każdą z drużyn poprzez wykonywanie zadań. Zadania skonstruowane były tak by uczyły efektywnej współpracy i integrowały zespół. Zdobyte punkty można było wymienić na konkretne przedmioty z których należało zbudować tratwę. Ukończeniem z sukcesem gry było zbudowanie tratwy i zwodowanie jej, w dodatku wymogiem było by tratwa po zwodowaniu utrzymała jedną osobę.

Firma

Asseco Business Solutions jest firmą specjalizującą się w produkcji rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Oferta firmy obejmuje: rozwiązania klasy ERP, aplikacje mobilne (klasy SFA), programy wspierające pracę w obszarze HR, systemy do obsługi transakcji faktoringowych, platformy wymiany danych handlowych oraz aplikacji do zarządzania małą firmą.

Potrzeby

Podczas badania potrzeb uczestnicy podkreślali wielokrotnie problem ze współpracą i relacjami między członkami poszczególnych zespołów, „ważne jest byśmy widzieli z drugiej strony człowieka a nie login”. Brak relacji interpersonalnych pomiędzy członkami zespołów powoduje zakłócenia w komunikacji, a tym samym utrudnia efektywną współprace.

Cele

•  integracja uczestników

•  utworzenie i wzmocnienie więzi między uczestnikami

•  wdrożenie 6 postaw wypracowanych podczas warsztatu

•      otwartości

•      zaangażowania

•      zaufania

•      profesjonalizmu

•      empatii

•      szacunku

Efekt

·         Przyswojenie wiedzy o komunikacji w szerokim ujęciu

·         Przyswojenie wiedzy o komunikacji, jako narzędziu do osiągania celów

·         Zdobycie wiedzy jak efektywnie prowadzić rozmowę

·         Opanowanie zachowań asertywnych w komunikacji

·         Zrozumienie różnic pomiędzy perswazją a manipulacją

·         Zdeiniowanie własnych styli komunikacyjnych

Projekt szkoleniowy Zarządzanie Eskalacją

Projekt

Centrum Innowacji ProLearning stworzyło dla dostawcy rozwiązań z branży IT projekt szkoleniowy Zarządzania Eskalacją (Eskalacja – mechanizm szybkiego rozwiązywania incydentów; wymagany, gdy nie jest możliwe rozwiązanie w ustalonym czasie.”)

W ramach projektu zrealizowano dwa szkolenia: jedno w języku polskim, drugie – angielskim.

Firma

Międzynarodowy koncern oferujący rozwiązania w oparciu o usługi doradcze i informatyczne oraz oprogramowanie i sprzęt.

Potrzeby

·         Poznanie rodzajów eskalacji

·         Jak reagować na otrzymanie eskalacji drogą telefoniczną / mailową / face to face (z naciskiem na drogę mailową)? Best practices, wyrażenia językowe do używania, etc.

·         Jak umiejętnie eskalować?

·         Jak powinna wyglądać eskalacja mailowa?

·         Jak okazać zrozumienie dla Klienta niwelując czynniki emocjonalne

·         Jak unikać eskalacji?

·         Skoncentrowanie się głównie na eskalacji w obszarze zarządzania usługami IT

·         Problematyka eskalacji bazująca na zagadnieniach IT Service Management opisywana przez metodykę ITIL

·         Problematyka eskalacji w zakresie obsługi klienta, działań biznesu.

Cel

Nabycie i doskonalenie umiejętności właściwego komunikowania się z klientem, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zarządzania stresem.

Efekt

·         Przyswojenie dobrych praktyk ITIL

·         Korzystanie z eskalacji hierarchicznej i funkcjonalnej

·         Przyswojenie zasad skutecznej i asertywnej komunikacji

·         Opanowanie sposobów rozwiązywania problemów klienta w kontakcie mailowym i telefonicznym

·         Opanowanie technik reagowania na krytykę i agresję

·         Opanowanie technik reagowania na presję i manipulację

·         Opanowanie mechanizmów radzenia sobie ze stresem w pracy związanej z obsługą klienta

Projekt warsztatowy Efektywne przekazywanie zmian oraz budowanie zespołu

Projekt

Centrum Innowacji ProLearning  przy aktywnej współpracy i zaangażowaniu ze strony Klienta,  stworzyło dedykowany warsztat z zakresu zarządzania i budowania  efektywnego zespołu, zdefiniowany w oparciu o analizę potrzeb oraz oparty na  kluczowych dla firmy wartościach.

Firma

Firma produkcyjna  z branży automotive jest częścią dużej japońskiej grupy.  Fabryka produkująca plastikowe podzespoły,  nieprzerwanie w Polsce działa od 2006 roku.

Potrzeba

Zwiększenie kwalifikacji zespołu w zakresie komunikacji i zasad współpracy, wypracowanie wspólnych rozwiązań i narzędzi. Wdrożenie założeń w zakresie kultury korporacyjnej oraz  kooperacji zespołu.

Cel projektu

Wypracowanie spójnych narzędzi  przekazywania zmian oraz pracy z zespołem.

Zmotywowany i współpracujący zespół jako kapitał pozwalający firmie nieustannie reagować na zmieniające się potrzeby i warunki.

Działania

W  ramach warszatu:

·         efektywne prowadzenie spotkań (case study, standardy zasad)

·         przekazywanie zmian – problemy – moderowane gromadzenie problemów przekazywania

·         rozwiązanie problemów – Root Cause Analysis

·         nasz system przekazywania zmian – wypracowanie standardu jaki chcemy używać

Dodatkowo*:

park linowy- zadanie team building oraz obiad/kolacja  w formie własnoręcznie łowionej ryby

Efekt

Miękkie działania podnoszące twarde wskaźniki, między innymi: systematyzacja pracy i wypracowanie narzędzi, zwiększanie poziomu satysfakcji z pracy w wynikach badań prowadzonych w ramach oceny pracowniczej.

Warsztatowa forma prowadzonych zajęć łączyła część teoretyczną, popartą przykładami z udanych wdrożeń i badań oraz praktyczne ćwiczenia z uczestnikami. W trakcie warsztatu wypracowane zostały dedykowane metody dalszej pracy. Sposób prowadzonego szkolenia był całkowicie dostosowany do potrzeb uczestników. Forma warsztatu pozwoliła na praktyczną weryfikację wypracowanych metod.

Projekt z zakresu zdiagnozowana problemów w przedsiębiorstwie, postawy i oczekiwania pracowników, plan szkoleń.

Projekt

Projekt przygotowany został na zlecenie  Klienta i dotyczy zdiagnozowanych problemów występujących w przedsiębiorstwie, jak również postaw i oczekiwań pracowników. W końcowej części raportu znajduje się proponowany plan szkoleń dla pracowników, który został zdefiniowany na podstawie obserwacji i przeprowadzonych badań. A także wdrożenie w postaci działań szkoleniowych.

Firma

Producent termoelektrycznych i rezystancyjnych czujników temperatury. Początkowo produkcja skierowana była dla sektora pieców przemysłowych, lecz w niedługim czasie firma nawiązała współpracę z niemal każdą gałęzią przemysłu.Obecnie jest jednym z głównych niemieckich producentów czujników i technologii pomiarów temperatury.

Potrzeba

Określenie kluczowych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa problemów, przedstawienie sformułowanie celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz działań wdrożeniowych.

Cel

Biorąc pod uwagę także oczekiwania pracowników w stosunku do czasu, po jakim chcą zauważać rezultaty wprowadzanych zmian, należy utworzono dwie grupy działań. Pierwsza zwiera działania doraźne, które można wprowadzić szybko i również szybko przyniosą rezultaty. W drugiej grupie znalazły się natomiast działania długookresowe, które będą przybliżały firmę do osiągnięcia długofalowych celów o zbliżonym charakterze do celów strategicznych.

Działania

 Na podstawie szczegółowej analizy przedstawienie zaleceń dla organizacji  ( lista zaleceń oraz program wdrożeniowy) oraz przeprowadzenie szkoleń.  Szkolenia adresowane do wszystkich pracowników bez podziału na miejsce pracy (administracja/produkcja/sprzedaż). Jednym z celów szkoleń jest zintegrowanie całego zespołu oraz odblokowanie komunikacji, w związku z czym, w szkoleniach wzięli udział wszyscy. Przy obecnym poziomie zatrudnienia (16 osób), przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników jednocześnie nie będzie stanowiło problemu od strony organizacyjnej i technicznej.

Efekt

Wypracowane narzędzia ciągłego doskonalenia

·         Codzienne StandUp’y

·         Wizualizacja

·         Standaryzacja

·         Cykl PDCA i SDCA oraz proces uczenia się

·         Spojrzenie całościowe na procesy w organizacji

·         System kaizen

Poprawa w zakresie

•             Ogólnych  zasad skutecznej komunikacji

•             Komunikacji werbalnej i niewerbalnej

•             Umiejętności słuchania

•             Elementów zarządzania sobą w czasie

•             Elementów zarządzania stresem

•             Asertywności

Analiza potrzeb wdrożeniowo szkoleniowych w zakresie poprawy funkcjonowania firmy.

Projekt

Trzyetapowy projekt szkoleniowo wdrożeniowy oparty na szczegółowej analizie potrzeb, za pomocą narzędzi związanych z obserwacją uczestniczącą. Podział całego projektu na etap (1) analizy i diagnozy oraz (2) syntezy.  Po pierwszym etapie następuje  podjęcie decyzji o ewentualnej dalszej współpracy z CI ProLearning w etapie syntezy.

Firma

Koncern jest jednym z wiodących producentów systemów sterowania i regulacji z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i wytwarzania produktów elektronicznych  i elektromechanicznych m.in. dla renomowanych producentów sprzętu gospodarstwa domowego.

Potrzeba

Zdefiniowane problemy to:

1)            Multitasking -problemy z doborem odpowiednich osób do zespołów wielozadaniowyc ;

2)            Monitorowanie zasobów, zwłaszcza w zakresie obciążenia pracą;

3)            Problemy z przepływem i zachowywaniem wiedzy w organizacji;

4)            Nieprecyzyjna strategia rozwoju personelu.

Nacisk położony na uproszczenie procedur, stworzenie polityki transparentności procesów oraz ukształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, która w perspektywie czasu będzie stanowiła element wpływający pozytywnie na przewagę konkurencyjną.

Cel

Firma znajduje się obecnie w fazie zmian. Odnosząc aktualną sytuację, można uznać, że jest to najlepsza chwila do uporządkowania procesów okołobiznesowych (tj. z zakresu organizacji i zarządzania) w przedsiębiorstwie.

Działania

1)            Analiza – konsultanci CI ProLearning dokonują obserwacji biernej oraz uczestniczącej w przedsiębiorstwie . Praca zespołu interdyscyplinarnego.

2)            Diagnoza – na podstawie obserwacji oraz badań, zespół ekspertów przygotował raport, w którym zaprezentowana jest pełna diagnoza przedsiębiorstwa związana z organizacją i zarządzaniem. W raporcie znajdują się informacje na temat stanu obecnego oraz pożądanego. Uzupełnieniem raportu jest szczegółowy plan oraz harmonogram działań, które doprowadzą firmę do stanu pożądanego.

Efekt

3)            Synteza – etap ten następuje po prezentacji wyników wcześniejszych etapów. Na podstawie wniosków z raportu, CI ProLearning  proponuje plan szkoleń i/lub wdrożeń wraz z doborem odpowiedniej kadry do ich przeprowadzenia.

Projekt szkoleniowy: Better Multicurtural Communication oraz Leadership Development Training.

Projekt

Centrum Innowacji ProLearning stworzyło projekt szkoleniowy obejmujący różnice międzykulturowe w komunikacji oraz komunikację biznesową w języku angielskim a także szkolenie z zakresu Leadership Management Training.

Firma

Firma jest częścią japońskiej grupy dużej Azjatyckiej grupy. Spółka w 2012 roku otworzyła nową fabrykę we Wrocławiu. Do końca 2012 firma miała zatrudniać ponad 100 osób, natomiast rok 2013 to dalsze plany rozwojowe firmy.

Potrzeba

Bazując na bogatym doświadczeniu pracy w Europie, również w Polsce, Zarząd firmy,  zdecydował się na realizację projektu szkoleniowego w celu usprawnienia współpracy  zagranicznej kadry zarządzającej oraz polskich managerów i pracowników.  Realizacja projektu dla zarządu, zagranicznej oraz polskiej kadry managerskiej powierzona została CI ProLearning. Cykl obejmował przeprowadzenie dedykowanych warsztatów.

Cel

Na podstawie analizy przed szkoleniowej zdiagnozowane zostały  potrzeby uczestników. Dostosowano tematykę szkolenia do kultury organizacyjnej firmy oraz  zagwarantowano, że szkolenie będzie spójne z misją i celami firmy.

Dwa cykle szkoleniowe, którymi objętych 23  managerów  firmy tj.  członkowie zarządu firmy jaki i top management, o zakresie Better Multicultural Comunication oraz Leadership Training miały na celu:

1.            Usprawnienie komunikacji na tle różnic kulturowych między Polską i Japonią a także komunikacji biznesowej, umiejętności prowadzenia rozmów.

2.            Zwiększenie efektywności zarządzania w multikulturowych zespołach.

Za cel główny projektu postawiono poprawę kluczowych dla firmy wskaźników komunikacji

Badane przed w trakcie oraz  po- szkoleniu -powtórzone po 2 miesiącach od zakończenia projektu wraz z weryfikacją parametrów sukcesu projektu.

Działanie

Podjęte działania:

•             Zbadanie specyfiki branży;

•             Przeprowadzenie audytu precyzującego potrzeby szkoleniowe w siedzibie Zleceniodawcy w postaci spotkania eksperta ze wskazaną osobą przez Zleceniodawcę w celu poznania specyfiki pracy, oczekiwań i zdefiniowania zagadnień które powinny pojawić się na szkoleniu.

•             Wyznaczenie celu strategicznego szkolenia;

•             Ustalenie mierników efektywności szkolenia;

•             Doprecyzowanie programu szkolenia;

•             Opracowanie dodatkowych materiałów szkoleniowych zgodnie z ustalonym planem;

•             Opracowanie ćwiczeń i laboratoriów dostosowanych pod specyfikę branży;

•             Modyfikacja prezentacji z zakresu szkolenia pod ustalone założenia;

•             Przygotowanie dedykowanych ćwiczeń.

•             Przeprowadzenie szkoleń;

•             Badanie satysfakcji uczestników;

•             Pomiar wyznaczonych wskaźników efektywności;

•             Raport dotyczący satysfakcji uczestników oraz ich przyrostu wiedzy;

•             Audyt ewaluacyjny 2 miesiące po zakończeniu cyklu;

•             Przedstawienie raportów końcowych wraz z dalszymi krokami rozwojowymi;

•             Zamknięcie procesu ewaluacyjnego.

Efekt

Cel strategiczny: poprawa kluczowych dla firmy wskaźników komunikacji.

Po ukończeniu szkoleń uczestnicy :

•             Rozumieją i używają  podstaw międzykulturowej komunikacji,

•             Efektywnie budują  mosty porozumienia i wspólne cele  w Polskim środowisku biznesowym,

•             Wykazują się znajomością polskiej Kultury i historii,

•             Rozumieją etykietę rozmów biznesowych,

•             Znają  sposoby organizowania pracy w Polsce,

•             Unikają używania dyskryminującego języka,

•             Unikają najczęstszych błędów komunikacyjnych.

•             Są świadomymi roli i znaczenia przywództwa sytuacyjnego,

•             Posiadają  wiedzę o motywatorach pracowników,

•             Wykorzystują  w praktyce sposoby komunikacji nastawionych na współpracę,

•             Wykorzystują  grupę w określaniu i ocenianiu możliwych rozwiązań,

•             Definiują powstające problemy i identyfikowali ich przyczyny,

•             Znają strategie radzenia sobie z konfliktem.

Projekt szkoleniowy z zakresu Negocjacji Handlowych oraz Reklamacji obsługi sprzedaży

Projekt

Centrum Innowacji ProLearning stworzyło dla X- Kom projekt szkoleniowy obejmujący Negocjacji Handlowych oraz Reklamacji obsługi sprzedaży. Projekt obejmował pakiet szkoleń z dwóch wybranych zagadnień:  Sztuka udanych negocjacji obsługa reklamacji i sytuacji konfliktowych

Firma

Ogólnopolska  sieć sklepów od 2002 roku specjalizuje się w sprzedaży komputerów stacjonarnych, notebooków, oprogramowania oraz innych produktów najbardziej renomowanych producentów sprzętu elektronicznego. Sieć salonów firmowych w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Tarnowskich Górach, Warszawie i Wrocławiu.

Potrzeba

Firma prężnie i systematycznie rozbudowując swoją działalność na pierwszym miejscu stawia : niepodważalny priorytet, jakim satysfakcja Klienta z dokonanych zakupów.

Kiedy w 2002 roku otworzyła swój pierwszy stacjonarny salon komputerowy, szybko zaczęły docierać sygnały, że od konkurencji odróżnia firmę podstawowa sprawa: zdecydowanie wyższa jakość obsługi.. Efekt? Firma  należy dziś najlepiej ocenianych polskich sklepów internetowych.  Firma nigdy nie  zaprzestała w dążeniu do poprawy jakości obsługi Klienta- stad decyzja o przeszkoleniu nowych oraz stałych pracowników firmy.

Cel

Projekt szkoleniowy z zakresu Negocjacji Handlowych oraz Reklamacji obsługi sprzedaży. Na podstawie analizy przed szkoleniowej zdiagnozowane zostały  potrzeby uczestników. Dostosowano tematykę szkolenia do kultury organizacyjnej firmy oraz  zagwarantowano, że szkolenie będzie spójne z misją i celami firmy.

Efekt

Szkolenia przyniosły mi większą świadomość tego co się dzieje i jak kto działa. Jestem w stanie przewidzieć dokładniej co przeciwnik chce osiągnąć jak i samemu działać bardziej świadomie. Dodatkowo u moich mniej doświadczonych podwładnych widzę sporą różnicę w negocjacjach i sposobie prowadzenia biznesu. Zmienili podejście do pewnych kwestii co przełożyło się na wyniki sprzedażowe.

Menedżer firmy

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×