Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

7 +
= 10

Metodyki zarządcze

Metodyki zarządcze to najbardziej rozbudowane metodyki, obejmujące szereg aspektów formalnych. Stanowią zbiór najlepszych praktyk, stosowanych w trakcie realizacji projektów. Można je stosować w każdej branży, bez względu na rodzaj i skalę projektu.

PMBoK

Project Management Body of Knowledge (PMBoK) – metodyka, której właścicielem jest PMI (Project Management Institute), organizacja zrzeszająca specjalistów zajmujących się zarządzaniem projektami. PMBoK stanowi zbiór dobrych praktyk w ramach określonych obszarów wiedzy. PMI powstała w USA w 1969r.; pierwsza edycja PMBoK została opublikowana w 1987r., najnowsza edycja nr 5 w 2013r. Na PMBoK składa się 47 procesów zawartych w 5 grupach i 10 obszarach wiedzy.

Grupy procesów zarządzania:

– grupa procesów rozpoczęcia (inicjowania)

– grupa procesów planowania

– grupa procesów realizacji

– grupa procesów monitorowania i kontroli

– grupa procesów zakończenia (zamknięcia)

Obszary wiedzy:

– zarządzanie integracją projektu (procesy: Opracowanie karty projektu, Opracowanie planu zarządzania projektem, Kierowanie i zarządzanie pracami projektu, Monitorowanie i kontrolowanie prac projektu, Przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian, Zamknięcie projektu lub etapu),

– zarządzanie zakresem (Planowanie zarządzania zakresem, Zbieranie wymagań, Precyzowanie zakresu, Tworzenie struktury podziału pracy, Przeprowadzanie walidacji zakresu, Kontrolowanie zakresu),

– zarządzanie czasem (Planowanie zarządzania harmonogramem, Określanie działań, Określanie kolejności działań, Szacowanie zasobów działań, Szacowanie czasu trwania działań, Opracowywanie harmonogramu, Kontrolowanie harmonogramu),

– zarządzanie kosztami (Planowanie zarządzania kosztami, Szacowanie kosztów, Określanie budżetu, Kontrolowanie kosztów),

– zarządzanie jakością (Planowanie zarządzania jakością, Przeprowadzanie zapewniania jakości, Kontrolowanie jakości),

– zarządzanie zasobami ludzkimi (Planowanie zarządzania zasobami ludzkimi, Pozyskiwanie zespołu projektu, Kształtowanie zespołu projektu, Zarządzanie zespołem projektu),

– zarządzanie komunikacją (Planowanie zarządzania komunikacją, Zarządzanie komunikacją, Kontrolowanie komunikacji),

– zarządzanie ryzykiem (Planowanie zarządzania ryzykiem, Rozpoznawanie ryzyk, Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk, Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk, Planowanie reakcji na ryzyka, Kontrolowanie ryzyk),

– zarządzanie zamówieniami (Planowanie zarządzania zamówieniami, Dokonywanie zamówień, Kontrolowanie zamówień, Zamknięcie zamówień),

– zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy (Rozpoznawanie interesariuszy, Planowanie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy, Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy, Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy).

Certyfikat PMP (Project Management Professional) – uzyskiwany dzięki zdanemu testowi, który należy odnawiać co 3 lata poprzez zgromadzenie 60 punktów PDU. Podejście do egzaminu jest możliwe po spełnieniu warunków formalnych (odpowiedni poziom wykształcenia i doświadczenie w obszarze zarządzania projektami)

Prince2

czyli PRoject IN Controlled Environment (Projekt w Środowisku Kontrolowanym). Poprzednikami były metodyki PROMPT i PROMPT II. W 1989r. brytyjska agenda rządowa opublikowała metodykę pod nową nazwą, tj. Prince. W 1996r. opublikowana została metodyka Prince2, której właścicielem jest Office for Government Commerce (OGC). Ostatnia wersja została opublikowana w 2009r.

Na zarządzanie projektami wg Prince2 składa się zestaw czterech zintegrowanych elementów:

– 7 pryncypiów (zasad)

– 7 tematów

– 7 procesów

– środowisko projektu

Pryncypia:

– ciągła zasadność biznesowa

– korzystanie z doświadczeń

– zdefiniowane role i obowiązki

– zarządzanie etapowe

– zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji

– koncentracja na produktach

– dostosowanie do warunków projektu

Tematy:

– Uzasadnienie Biznesowe

– Organizacja

– Jakość

– Plany

– Ryzyko

– Zmiana

– Postępy

Procesy:

– Przygotowanie projektu

– Inicjowanie projektu

– Zarządzanie strategiczne projektem

– Zarządzanie końcem etapu

– Sterowanie etapem

– Zarządzanie dostarczaniem produktów

– Zamykanie projektu

3 poziomy certyfikacji Prince2: Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner, Prince2 Professional

Certyfikat Prince2 Foundation – podstawy metodyki I terminologia Prince2. Nie ma wymagań dla zdających. Certyfikat przyznawany dożywotnio.

Certyfikat Prince2 Practitioner – wymagane wcześniejsze zdanie egzaminu na poziomie Practitioner. Po 5 latach należy zdać egzamin recertyfikujący

Certyfikat Prince2 Professional – nowy poziom certyfikacji, warunki jego uzyskania nie są upowszechnione

TenStep

Metodyka należy do firmy TenStep, powstałej w latach 90-tych w USA, która została założona przez kilku doświadczonych menedżerów projektów. Powstanie metodyki odbyło się na zlecenie firmy IBM.

Na metodykę TenStep składa się 10 procesów:

– Definiowanie projektu

– Tworzenie harmonogramu i budżetu

– Zarządzanie harmonogramem i budżetem

– Zarządzanie problemami krytycznymi

– Zarządzanie zmianami zakresu

– Zarządzanie komunikacją i dokumentami

– Zarządzanie ryzykiem

– Zarządzanie ludźmi

– Zarządzanie jakością i miarami

– Zarządzanie dostawcami

Jedną z najważniejszych cech metodyki TenStep jest fakt rozpisania rozwiązań służących do zarządzania projektami na 3 poziomach. Dla projektów, w których z różnych względów wymagany jest niski stopień kontroli, stosujemy rozwiązania niesformalizowane. Takie projekty to projekty w obszarach znanych (gdzie wszystko już wiadomo) projekty proste technologicznie, o niskim stopniu ryzyka, bez wielkiego znaczenia strategicznego. Analogicznie projekty wymagające średniego i wyższego stopnia kontroli mają swoje, dedykowane rozwiązania. Najczęściej przywiązuje się dużą wagę do ścisłego sterowania w projektach dużych, o znaczeniu strategicznym. Dlatego do ich realizacji używa się metodyki bardziej złożonej, wersji dla tzw. projektów dużych.

Certyfikacja: osoby, które zdadzą egzamin, uzyskują Międzynarodowy Certyfikat TenStep Project Management, oparty o metodykę TenStep Project Management Process, która jest w pełni zgodna ze standardem metodologicznym PMBoK. W Polsce otwarta certyfikacja nie jest prowadzona. Do certyfikacji przystępują pracownicy firm, w których metodyka jest wdrażana (m.in. KGHM, PGE, Gaz-System).

IPMA

International Project Management Association – organizacja, która opracowała standard zarządzania projektami. Metodyka IPMA zawiera kompleksowy opis kompetencji wymaganych na potrzeby zarządzania projektami. Kompetencje te podzielone zostały na 3 grupy:

– kompetencje techniczne – opisują podstawowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami. Obszar ten obejmuje sedno zarządzania projektami, a jego elementy określa się niekiedy mianem twardych. Istnieje 20 technicznych elementów kompetencji: sukces zarządzania projektem, interesariusze, wymagania i cele projektu, ryzyko: zagrożenia i szanse, jakość, organizacja projektu, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, struktury projektu, zakres i struktury cząstkowe, czas i etapy (fazy) projektu, zasoby, koszty i zasoby finansowe, zamówienia i kontrakty, zmiany, kontrola i raporty, informacje i dokumentacja, komunikacja, rozpoczynanie, zamykanie.

– kompetencje behawioralne – osobowościowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami. Określa postawy i umiejętności Kierownika Projektu. Istnieje 15 behawioralnych elementów kompetencji: przywództwo, zaangażowanie i motywacja, asertywność, odprężanie, otwartość, kreatywność, zorientowanie na wyniki, sprawność, konsultowanie, negocjowanie, konflikty i kryzysy, wiarygodność, docenianie wartości i etyka.

– kompetencje kontekstowe – opisują elementy kompetencji w zarządzaniu projektami, odnoszące się do kontekstu przedsięwzięcia. Obszar ten obejmuje kompetencje Kierownika Projektu w zarządzaniu relacjami z kierownictwem liniowym organizacji oraz zdolność do funkcjonowania w ramach organizacji nastawionej na realizację przedsięwzięć. Określono 11 kontekstowych elementów kompetencji: orientacja na projekty; orientacja na programy; orientacja na portfele; wdrożenie systemu zarządzania projektami, programami i portfelami; stałe struktury organizacji; działalność gospodarcza; systemy, produkty i technologie; zarządzanie zasobami ludzkimi; zdrowie, ochrona, bezpieczeństwo i środowisko; finanse, prawo

Certyfikacja: otrzymanie certyfikatu oznacza potwierdzenie przez kandydata odpowiednich kompetencji: wiedzy, doświadczenia, kompetencji kierowniczych i interpersonalnych w dziedzinie zarządzania projektami. Określono 4 poziomy certyfikacji: D (Certyfikowany Praktyk), C (Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Projektami), B (Certyfikowany Kierownik Projektu) i A (Certyfikowany Dyrektor Projektu). Dany poziom certyfikacji wymaga spełnienia określonych warunków, np. doświadczenie w zarządzaniu projektami, wiek, posiadanie umiejętności kierowania zespołem projektowym, wyższe wykształcenie.

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×