Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532 Centrala Obsługi Klienta

biuro@prolearning.pl

Pobierz PDF Pobierz DOC Formularz na szkolenie

4 +
= 10

Wstęp do zarządzania projektami (3 dni)

Zarządzanie projektami (wstęp)

Cel

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę niezbędną do profesjonalnego zarządzania projektami. Zapoznają się z podstawowymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w pracach projektowych, dotyczącymi kwestii definiowania projektu, tworzenia harmonogramu i budżetu projektu, zarządzania harmonogramem i budżetem, zarządzania zakresem, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, zarządzania komunikacją, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania interesariuszami oraz zarządzania dostawcami. Uczestnicy poznają również założenia głównych metodyk zarządczych (PMBoK® Guide, Prince2, TenStep, IPMA)

Wymagania

Szkolenie skierowane do project managerów, liderów i kierowników zespołów projektowych oraz członków zespołów projektowych.

Trener

Trener z wieloletnim doświadczeniem

Program

Słownik Project Managera

 • Co to jest projekt? Cechy projektu (ćwiczenie w grupach)
 • Czym różni się działalność projektowa od działalności operacyjnej?
 • Projekt – Program – Portfel
 • Role projektowe: zakresy odpowiedzialności (ćwiczenie indywidualne)
 • Produkty projektu

Przegląd najpopularniejszych metodyk zarządczych

 • Model procesowy realizacji projektów
 • Cykl życia projektu
 • Przegląd metodyk: PMBoK, Prince2, TenStep, IPMA – cechy, zasady, podstawowe informacje
 • Metodyki zarządcze na tle innych metodyk

Definiowanie Projektu. Rozpoczęcie prac przygotowawczych

 • Opracowanie Karty Projektu (ćwiczenie w grupach)
 • Identyfikowanie Interesariuszy projektu
 • Najczęstsze błędy popełniane przy opracowywaniu Karty Projektu
 • Określenie zasobów niezbędnych do realizacji projektu
 • Tworzenie WBS i diagramu sieciowego – ćwiczenie w grupach
 • Ścieżka krytyczna i łańcuch krytyczny
 • Techniki szacowania harmonogramu i budżetu (gra)
 • Określenie czasu trwania projektu
 • Programy informatyczne wspierające zarządzanie projektami

Monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem

 • Narzędzia i metody kontrolowania harmonogramu
 • Działania korygujące harmonogram
 • Narzędzia i metody kontrolowania kosztów
 • Działania korygujące budżet
 • Jak postępować w sytuacji odchyleń od przyjętego planu?

Organizacja pracy zespołu projektowego. Zarządzanie zespołem

 • „Twarde” elementy zarządzania, czyli co zrobić, aby projekt zakończył się w zaplanowanym terminie, budżecie i o określonej jakości? (zarys)
 • „Miękkie” elementy zarządzania, czyli jak zarządzać ludźmi, aby w przyszłości chcieli ze mną pracować przy innych projektach?
 • Planowanie zarządzania zespołem projektowym
 • Narzędzia i metody kształtowania zespołu projektowego
 • Fazy rozwoju zespołu – wykorzystanie wiedzy w praktyce (ćwiczenie w grupach)
 • Role grupowe – dlaczego jedne zespoły są bardziej efektywne od innych? (ćwiczenie w grupach + test ról grupowych)
 • Narzędzia i metody zarządzania zespołem projektowym
 • Style kierowania zespołem
 • Dojrzałość zawodowa pracowników
 • Poziomy rozwoju pracowników
 • Skąd się biorą konflikty? Rodzaje konfliktów
 • Style działania w sytuacji konfliktowej

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Czynnik – Ryzyko – Skutek
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Analiza podatności projektu na ryzyka
 • Jakościowa i ilościowa analiza ryzyk (ćwiczenie indywidualne)
 • Strategie obsługi ryzyk

Komunikacja w projekcie

 • Gra wprowadzającą w tematykę
 • Komunikacja z otoczeniem projektu
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Jak motywować?
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Komunikacja – klucz do skutecznego zarządzania
 • Rodzaje działań komunikacyjnych
 • Rodzaje i treść komunikacji na różnych etapach projektu
 • Najistotniejsze elementy skutecznej komunikacji zmiany
 • Przyczyny niepowodzenia projektów
 • Opór i sposoby radzenia sobie z oporem
 • Powody unikania zmian
 • Pokonywanie barier zmian

Usprawnianie procesów w projekcie

 • Gra wprowadzającą w tematykę
 • Jakość w projekcie
 • Rozwiązywanie problemów z jakością
 • Narzędzia zarządzania jakością (ćwiczenie w grupach)
 • Kryteria sukcesu projektu
 • Zamknięcie projektu

Metody pracy

 • metody aktywizujące (burza mózgów, metoda przypadków, metoda kuli śnieżnej, gry symulacyjne, metoda insercji, debata, metoda okrągłego stołu, gra psychologiczna);
 • różne metody pracy – w grupach, w parach, indywidualna, forum klasy;
 • dodatkowe materiały wizualne (filmy, prezentacje)

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • próbka szkoleniowa w ramach przedstawionej oferty (na życzenie Klienta)
 • przeprowadzenie szkolenia i zapewnienie doświadczonego trenera
 • materiały szkoleniowe
 • Serwis Kawowy & Lunch
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Szkolenie objęte Gwarancją Najwyższej Jakości Szkolenia
 • Badanie satysfakcji uczestników
 • Imienne Certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu dla każdego uczestnika

Referencje

"Centrum Innowacji ProLearning zrealizowało dla naszej firmy; w okresie listopad 2014 – marzec 2015; projekt rozwojowo-doradczy polegający na wypracowaniu metodyki zarządzania projektami. Podczas realizacji…"

Danfoss Power Solutions Sp. z o. o.

więcej
więcej referencji

Ostatnio przeglądane

Słowa kluczowe

zarządzanie projektami, PRINCE2, mix metodyk, IPMA, inicjowanie projektu, zarządzanie ryzykiem w projekcie, WSB, struktura podziału prac, PMBok, TenStep, metodyki, work breakdown structure, cykl życia projektu, project management, Project Manager, project risk management
 • Nasze certyfikacje

 • Stowarzyszenie Project Management Polska

Kurs:

Czas trwania:
Liczba godzin dziennie:
Liczba dni:
Lokalizacja:
Termin
Cena netto :

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×